Careers

A CHAO PHAYA CHARTERED CO.,LTD. The customers are mostly foreigners, so the company needs talented and qualified personnel to attend the event. We work with you.

บริษัท เอ เจ้าพระยาชาร์เตอร์ด จำกัด ประกอบธุรกิจด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในนามภัตตาคารแว่นฟ้า(ราชวงศ์) ลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศดังนั้นบริษัทฯต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณภาพเข้าร่วมงานจึงได้ประกาศรับสมัครงานต่างๆไว้เพื่อให้ท่านได้ร่วมงานกับเรา….

คลิกเพื่อสมัครงาน

Careers